مقالات طراحان مینیمال


Creating vital downtowns by establishment of pedestrain malls(case study:arak shohada square)
milad homafar, golamali allahdadi, mohamad homafar
World Rural Observations 8 (3), 1944-6543

NEO-LIBERALISM AND URBANSMARTGROWTH, FROM THEORY TO ACTION
HMSN Mehrabi M.
Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences ISSN: 2231– 6345 ...


آسیب‌شناسیِ لرزه‌ای معابر شهری‎
عزیزی, همافر‎
نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی 17 (3), 5-16‎روش تحقیق در مطالعات شهری، چالش ها و ابزارهای تحقیق‎
نوید سعیدی رضوانی، میلاد همافر، و دیگران‎
انتشارات کسری

تحلیل تطبیقی ساختار برنامه ریزی و مدیریت مناطق شهری(مطالعه وردی:تهران،سیدنی،تورنتو)‎
میلاد همافر ، نوید سعیدی رضوانی‎
فصلنامه مطالعات شهری 1 (12), 73-

شهرهای تاریخی در سرزمین های اسلامی‎
سلطان زاده،حسین؛ همافر، میلاد‎
چارطاق

تحلیل آسیب پذیری لرزه ای معابر شهری و تبیین نقش آن در مدیریت بحران،‎
میلاد همافر‎
دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، گروه شهرسازی

آسیب شناسی لرزه ای بافت مسکونی‎
میلاد همافر‎
مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت بحران،نقش فناوری های نوین در کاهش حوادث ...


نقش عناصر تاریخی در شکل گیری هویت شهری با تاکید بر نشانه های شهری(مطالعه موردی:شهر اراک)‎
همافر، میلاد‎
مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی نقش آثار تاریخی در شکل گیری هویت ملی 1